PHOTO ALBUM | PHOTO GALLERY

PHOTOS FROM CHINA

 

 

CITIES & PLACES OF INTEREST

Bamboo-flute Cave

Beijing Confucius Temple

Beijing Insect Market

Beijing Summer Palace

Big Wild Goose Pagoda (A)

Big Wild Goose Pagoda (B)

Bird's Nest (Olympic Stadium)

Black Dragon Pool

Canton Tower

CCTV Building

Chen Clan Ancestral Hall

Chengyang Wind and Rain Bridge

China Millennium Monument

China Pavilion 2010 World Expo

China Railway Museum

China Sex Museum

Chongqing Grand Theatre

Chongsheng Temple

Datong (Yungang) Grottoes

Dongba Palace

Exquisite Jade Rock

Fengdu Ghost City (A)

Fengdu Ghost City (B)

Fir Lake Pagodas

Forbidden City

Great Wall of China (Ba Da Ling section)

Great Wall of China (Jin Shan Ling section - A)

Great Wall of China (Jin Shan Ling section - B)

Great Wall of China (Ju Yong section - A)

Great Wall of China (Ju Yong section - B)

Great Wall of China (Mu Tian Yu section)

Guangdong Folk Art Museum

Guilin City Lake Pagodas

Hangzhou West Lake (A)

Hangzhou West Lake (B)

Hanshan Temple

International Finance Center

Jing An Temple

Jing Shan

Jin Mao Tower

Kai Yuan Plaza

Kunming Western Hill

Lijiang

Lijiang birds of prey

Lijiang rice terraces

Lingyin Temple

Li River

Long Corridor

Longmen Grottoes

Long Yi rice terraces

Luoyang City Gate

Nine Dragons Tree

Oriental Light

Oriental Pearl Tower

Oriental Pearl Tower at night

Pagoda Forest

Potalaka Temple

Potalaka Temple Area

Pudong mega-tall skyscrapers

Puning Temple Complex (A)

Puning Temple Complex (B)

Puning Temple (Hall of the Bodhisattva)

Puning Temple (Kuan Yin statue)

Shanghai

Shanghai History Museum

Shanghai Museum (A)

Shanghai Museum (B)

Shanghai People's Square

Shanghai Tower

Shanghai Urban Planning Exhibition Center (A)

Shanghai Urban Planning Exhibition Center (B)

Shanghai World Financial Center

Shaolin Temple

Shennv Stream

Sledgehammer Peak

Small Wild Goose Pagoda

Stone Forest

SWFC Sky Walk

Temple of Heaven

The Bund, Shanghai

Three Gorges Dam

Three Gorges Dam Ship Lift

Three Gorges Dam Staircase Locks

Three Gorges Dam Viewpoint

Three Pagodas of Dali

Tian An Men

Tongli

White Horse Temple

Wuzhen

Xi'an City Wall

Yangshuo

Yangtze River

Yonghe Gong Lama Temple

 

RELIGION & MYTHOLOGY

Acalanatha

Bai Wu Chang

Bao Wei (Leopard Tail)

Bi Gan (A)

Bi Gan (B)

Black and White Impermanence

Bridge of Troubled Water

Budong

Changshou

Cha Xian

Chicken Feet Ghost

Chinese phoenix

Diyu (A)

Diyu (B)

Dragon King

Fan Li

Five-flavoured Tea of Forgetfulness

Five Hundred Arahats

Fu Gui Fo

Fu Shi

Fu Xi

Gate of Hell

Golden Dragon of Happiness

Gui Jiang

Gui Men Guan

Gui Wang

Ha Jiang

Hei Bai Wu Chang

Hei Wu Chang

Heng Jiang

Hua Ha

Hua Ha (male friends)

Jade Girl with Golden Boy

Jambhala (A)

Jambhala (B)

Jambhala (C)

Ji Jiao Gui

Jin Tong

Journey to the West

Kasyapa

Konfutse

Kuan Yin on huge Koi Carp

Kui Xing

Lao Jun

Liu Hai on Chanchu

Long-armed Arahat

Lu Yu

Magistrates of the Netherworld

Mahakala

Magzor Gyalmo

Ma Mian (Horse-Face)

Manjushri (wrathful form)

Mawang

Mazu (Chinese gods of horses)

Mazu (Matsu)

Meng Po

Niu Tou (Ox-Head)

Nu Wa

Nu Wa and Fu Xi

Padmasambhava

Peach Blossom

Red Dakini (A)

Red Dakini (B)

Sangharama

Sanzang

Shan Da Wang

She Jiang (A)

She Jiang (B)

Shuicao

Si He Xiang

Snake General with Eagle General

Sun Bin

Tai Shang Lao Jun

Taotie

Tara in Tibetan Buddhism

Thousand-mile Eye

Tianma (Tian Mah)

Ti Tsang (A)

Ti Tsang (B)

Tripitaka

True Martial Emperor

Tsongkhapa

Twenty gods of Heaven

Ushnisha Sitatapatra

Ushnishavijaya

Vajrapani

Wangmu Niangniang

wealth mongoose

Wind-accompanying Ear

Xuanwu

Xuanzang

Xuanzang with Buddhist scriptures (A)

Xuanzang with Buddhist scriptures (B)

Yamantaka

Yama with bull's head

Yamuna (Yami)

Yan Mo

Yan Wang

Yaoshi Fo

Ying Jiang

Yu Huang (Jade Emperor)

Yulong Santaizi

Yu Nu

Zhang Fei

Zhenwu

Zhou Gong

 

ARCHITECTURE & ICONOGRAPHY

alidha asana

ananda-chakra

Bactrian Camels in iconography

bagua mirrors (trigram door mirrors)

bull as icon of the stock exchange

China Police Insignia

Chinese door gods (A)

Chinese door gods (B)

Chinese Imperial roof decoration

Chinese Knot of Eternity

Chinese red doors

Chinese rockery (A)

Chinese rockery (B)

Chinese rockery (inscribed)

Chinese-style Buddhist umbrella

cong (A)

cong (B)

cong building

cong monument (A)

cong monument (B)

decorative dougong

dharmachakra in Tibetan Buddhism

dougong (A)

dougong (B)

dougong as cultural monument

dougong as lampposts

dragon and cloud patterns

dragons with flaming pearl

exposed doorway beams

five bats around stylized Chinese bat character

flag of China

flag Qing Dynasty

flaming pearl (A)

flaming pearl (B)

Flower of Life

Iron Sea

kapala (skull-cup)

Long Corridor bat iconography

monolithic dragon staircase slab

Moon Gate (A)

Moon Gate (B)

Nine Dragons Screen

Nine Dragons Wall

phoenix-and-dragon

phoenix-and-dragon-relief

pictograph of wang (king)

Pindola with kilen-like creature

Prajnaparamita on lotus throne

roof support beams in Chinese architecture (A)

roof support beams in Chinese architecture (B)

san tou liu bi

Seven Horses

Seven Horses Statue

Ten Thousand Bodhisattvas

Thoranih pouring water from flask

Thousand-hands Kuan Yin

Triple Gem with Wishing Gem

uttarabodhi mudra

Wei Tuo Pu Sa (with horizontal vajra-staff)

Wei Tuo Pu Sa (with slant vajra sword)

Wei Tuo Pu Sa (with vajra sword at shoulder)

Wind and Rain Bridge

Zigzag Bridge

 

HISTORY & MONARCHY

bronze dagger-ax (ge)

Chiang Kai Shek

Chinese emperor's ritual headdress

Chinese Opera costume shop

Chinese opium den

Dangui Tea House

foundation of the Republic of China

Imperial Examinations

Imperial Seals of China

jade burial suit

jade tablets

Lin Tse-hsü

Mandarin square (rank badge)

Mao Ze Dong

mian

Pu Yi

Qing Dynasty (imperial costume)

Qin Shi Huang Ti

Sun Yat-sen

Tai Zong

Tea Horse Road

Terracotta Warriors

Terracotta Warriors (archer)

Treaty of Nanking

Wuchang Uprising

Wu Ze Tian

Wu Zixu (Wu Yun)

Yong Le

Yuan Shi Kai

Zhang Qian

 

ART & LITERATURE

bi

Chinese cloisonné

Chinese landscape painting

Chinese Opera

Chinese Opera masks (A)

Chinese Opera masks (B)

Chinese Opera masks (bearded - A)

Chinese Opera masks (bearded - B)

Chinese paper cutouts

Chinese water calligraphy (B)

Chinese water calligraphy (A)

cicada as Chinese artefact

cicada in Chinese art

cong as modern artefact

Dong Son drums

eggshell porcelain (A)

eggshell porcelain (B)

eggshell porcelain (C)

Family Ball (A)

Family Ball (B)

fingered citron in art

Generation Ball

Generation Balls

Happiness Ball

inside-painted snuff bottle

ivory carving

jade sand painting

Liuli Bhaisajyaguru statue

Liuli Crystal Glass (A)

Liuli Crystal Glass (B)

Liuli Vajrasattva statue

nei hua (A)

nei hua (B)

nei hua hu

olive-pit carving

penjing

shan zhi (A)

shan zhi (B)

snuff bottles

Wang Wei

yi (bronze sacrificial or wine vessel)

Zen circle (en shou)

 

TRADITIONS & UTENSILS

applying jieba dots

Beijing drum tower clepsydra

benji

bone prognostication

butter barrel

Cham mask

Cham masks

China Gold Panda Coins (A)

China Gold Panda Coins (B)

China Gold Panda Coins (C)

China Silver Panda Coin

Chinese abacus with circular design

Chinese acupuncture dolls

Chinese ancestral tablet enshrining ceremony

Chinese character cards

Chinese cricket cages (A)

Chinese cricket cages (B)

Chinese cricket cages (C)

Chinese cricket pots

Chinese gold ingots

Chinese jade fortune coins

Chinese Opera costume

Chinese palm-leaf fans

Chinese paperweights

Chinese parasols

Chinese tea ceremony

Chinese tea sets

Chinese water lanterns

Chinese wedding boxes

Chinese yo-yo

cricket fights

cricket food and water vessels

Chinese dagger-ax

Chinese dagger-ax spear

dbu rgyan (A)

dbu rgyan (B)

erhu

fire cupping

folding fan

golden lotus shoes

gun

Heaven and Earth, Sun and Moon Sword

hulusi

incense coil

jian zi, da cau (game)

jian zi, da cau (shuttlecock)

ji dao

ji dao rack

jieba dots

kreuang bot yah

Kung Fu

Monk's Spade

Peking Opera (Beijing Opera)

pig's head offering

pipa

public dancing

public singing

Qing Ming Festival

reua sampao jihn

Shaolin Spade

sheng

straw dragon

suo yi

Sutra

tai chi

tai chi dao (with swords)

tai chi rou li (with racket and ball)

tea bricks

tea brick (shaped as ancient Chinese coin)

tea brick (shaped as Chinese gold ingot)

trigram wheels

vajra axe

yin zhang

yueqin

yugu

zheng

zheng and pipa

zi pai

 

ETHNOLOGY & HILL TRIBES

Bai

Dong

Dong man

Dong women

Jino (female dress)

Miao (women's ceremonial dress)

Naxi dress (goat's skin)

Naxi man (formal dress - Jiuhe style)

Naxi man (on horseback)

Naxi woman (unmarried dress style)

Naxi women

Naxi women's dress (Baisha style - A)

Naxi women's dress (Baisha style - B)

Naxi women's dress (Jiuhe style - A)

Naxi women's dress (Jiuhe style - B)

Red Yao woman

Yao of Jinxiu (female dress)

Yi (male traditional dress - A)

Yi (male traditional dress - B)

Yi woman (Lijiang)

Yi women's hat

Yugur (women's ceremonial dress)

Zhuang (festive attire - 1)

Zhuang (festive attire - 2)

Zhuang girls

Zhuang (silver headgear and ornaments)

Zhuang woman

 

NATURE & GASTRONOMY

Ailanthus Silkmoth

Arrowhead

Asian Lady Beetle

Azure-winged Magpie

Azure-winged Magpies

bamboo fungus soup

Bengal or Northern Slow Loris

Black-eared Kite

Black-necked Crane

blowing sugar

Brown Stink Bug

Cabbage White

calabashes (on the branch)

Camphor Tree

centipedes as food

Chinese Bamboo-partridge

Chinese black chicken

Chinese Bulbul

Chinese Grey Shrike (juvenile)

Chinese Lantern (fruits)

chui tang ren

Collared Crow

Common Bluebottle (A)

Common Bluebottle (B)

Common Leopard

Common Punch

Common Shelduck

Cordyceps sinensis

dog meat (A)

dog meat (B)

Eurasian Eagle-owl

fingered citrons (A)

fingered citrons (B)

Five-dot Sergeant (A)

Five-dot Sergeant (B)

flowering bamboo plant

fragrant straw meat

Ginkgo

Ginkgo (leaves)

Golden Monkey (A)

Golden Monkey (B)

Great Mormon (male)

Great Nawab

Hummingbird Fuchsia

Hummingbird Hawk Moth

Indian Tortoiseshell

jadeite

Japanese Emperor Oak

Japanese Maple (A)

Japanese Maple (B)

Japanese White-eye

Joro Spider (female)

Joro Spider (male)

kanom nuad mangkon

Long-tailed Shrike (Rufous-backed Shrike)

Lycorma Planthopper

malachite

Manchurian Crane

medicinal use of pangolins

melon pears (A)

melon pears (B)

Millet Skipper

Oriental Magpie

Pale Grass Blue (A)

Pale Grass Blue (B)

peach blossom

peaches (on the branch)

peeled tea egg with marbling

Peony

persimmon (on the branch)

Popinjay

Pygmy or Lesser Slow Loris

Ringlet Butterfly

silk pupae on skewers

Silky (Silkie)

snake as snack

swing-hovering hawk moth

tea eggs

White-naped Crane

White-vented Myna

White Wagtail (female Amur Wagtail)

Woolflower Celosia (red)

Woolflower Celosia (yellow)

Xi Shu

yak

yang mei (red bayberries)

Yellow-banded Skimmer

Yellow-billed Grosbeak

Yunnan Sub-nosed Monkey (A)

Yunnan Sub-nosed Monkey (B)

 

CRAFTS & INSTITUTIONS

carving of Family Balls

Chinese palm-leaf fans (trimmed)

Chinese palm-leaf fans (woven)

Chinese seal carving

cloisonné

Great Cormorant fishing

jian zhi

looming silk

making of Chinese nougat

making of onion candy

making of yin si tang sweets

making xun

People's Armed Police

selling lotus calyxes

Shanghai Tower during construction

Thai Airways International (Boeing 747)

 

FUNNY & STRANGE

Chinese motorbike

Chinglish

panda watching

square tree

 

MOVIES & VIDEOS

China Public Dancing

China Public Dancing (Little Apple)

China Public Singing

Chinese Yo-yo

Jian Zi (Da Cau) Game

Old Chinese Playing the Sheng (Reed Mouth Organ)