ARCHITECTURAL FEATURES | SYMBOLS & SIGNS

ARCHITECTURE & ICONOGRAPHY

 

 

Iconographic Styles, Attributes & Marks

<< (7/7) >>

 

Luang Pho Sethi Nawakoht

Lexicon

 

 

Lexicon

 

 

Asoka Pillar (single lion)

Lexicon

Lexicon

Taoist Immortal flying on crane

Lexicon

wachira street lantern

Lexicon

 

 

Lexicon

dragon and cloud patterns

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

French Indochinese Piastre

Lexicon

 

       
<< PHOTO ALBUM >>