PHOTO ALBUM | FESTIVALS | RELIGIOUS ITEMS | UTENSILS | DRESS

TRADITIONS & UTENSILS

 

 

Phenomena, Customs & Traditions

<< (8/9) >>

 

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

Evil Eyed Tree

Lexicon

 

 

Kinnari Bird Dance

Lexicon

Lexicon

Bo Bo Gyi worship and blessing

Lexicon

 

Toh Chatah Chiwit

Lexicon

Toh Chatah Chiwit

Lexicon

 

 

Lexicon

Lexicon

hin sila kohn

Lexicon

pae riyan

Lexicon

coffin donation promotion displays

Lexicon

 

 

coffin donation promotion displays

Lexicon

 

 

ton phah pah

Lexicon

Lexicon

miniature boat offering

Lexicon

 

 

Lexicon

 

Bo Bo Gyi worship and blessing

Lexicon

Fon Rom

Lexicon

khon saai khao wat

Lexicon

sand pagodas

Lexicon

 

 

bone prognostication

Lexicon

 

 

pig's jaws used in shaman practices

Lexicon

Ruamkatanyu's coffin donation

Lexicon

Ruamkatanyu's coffin donation

Lexicon

Phi Boong Tao

Lexicon

 

Lexicon

 

 

Toh Chatah Chiwit

Lexicon

Toh Chatah Chiwit

Lexicon 

Toh Chatah Chiwit

Lexicon

Toh Chatah Chiwit

Lexicon

Lexicon

 

hsun ok food offering

Lexicon

 
hsun ok food offering

Lexicon

Kinnari Bird Dance

Lexicon

 
hin sila kohn

Lexicon

 

 

facial mask

Lexicon

 

 

Bangkok flooding

Lexicon

pae riyan

Lexicon

Lexicon

 

Changing of the Guard HCM Mausoleum

Lexicon

ithi doll

Lexicon

 

Lexicon

 
Kinnari Bird Dance

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

<<   >>
<< Prev. Part PHOTO ALBUM Next Part >>