PHOTO ALBUM | EPIPHYTES & CLIMBERS | BLOSSOMS & FRUITS | TREES & SHRUBS

NATURE & GASTRONOMY

       

 

Flora: Flowers & Plants

<< (1/4) >>

 

Heliconia

Lexicon

 

 

Heliconia rostrata

Lexicon

Heliconia

Lexicon

lobster claw

Lexicon

 

lobster claw

Lexicon

 

 

Heliconia rostrata

Lexicon

 

 

water lily

Lexicon

 

Christmas flower

Lexicon

 

phuttaraksah

Lexicon

Etlingera elatior leafstalks

Lexicon

sesame

Lexicon

 

 

Bua Thong Flower Blooming Season

Lexicon

 

Bua Thong Flower Blooming Season

Lexicon

jang jihn

Lexicon

crinum

Lexicon

 

nipa palm

Lexicon

 

 

nipa palm

Lexicon

 

banana plant

Lexicon

 

ya dok lao

Lexicon

fishtail palm

Lexicon

 

Dentata Ruby (Purple Knight)

Lexicon

 

 

spider lily

Lexicon

golden shrimp plant

Lexicon

water lily (pink)

Lexicon 

spathe (kaab)

Lexicon

 

 

water lily (black)

Lexicon

 

Spider Flowers

Lexicon

Spider Flowers

Lexicon

phak siang farang and dok bua thong

Lexicon

phak siang farang and dok bua thong

Lexicon

 

 

phak siang farang and dok bua thong

Lexicon

 

caladium leaves

Lexicon

 

caladium leaves

Lexicon

caladium leaves

Lexicon

 

 

morning glory

Lexicon

dok rak

Lexicon

 

fan palm

Lexicon

 

 

look tihn pet nahm

Lexicon

water hyacinth

Lexicon

lotus leaves (water-repellent surface structure)

Lexicon

 

 

lotus leaves (water-repellent surface structure)

Lexicon

 

water hyacinth

Lexicon

 

red pineapple

Lexicon

Mussaenda philippica

Lexicon

 

Siam Tulips

Lexicon

 

 

Ixora

Lexicon

Etlingera eliator

Lexicon

Mosaic Plant

Lexicon

Mosaic Plant

Lexicon

 

deuay

Lexicon

 

<<   >>
<< Prev. Part INDEX ALL THUMBNAIL PICTURES Next Part >>