SUMMARY | PHOTO GALLERY | NEXT | PREVIOUS | | LEXICON

NATURE & GASTRONOMY

 

 

 

  Vietnamese dragon fruit

 

Thailand

The white-fleshed or Vietnamese dragon fruit.

LIST OF THAI BOTANICAL NAMES