SUMMARY | PHOTO GALLERY | NEXT | PREVIOUS | | LEXICON

TRADITIONS & UTENSILS

 

 

 

  tukkatah

 

Thailand

Three cuddle toys, in Thai known as tukkatah.

VIDEO POSTAGE STAMP TRAVEL PICTURE 1 TRAVEL PICTURE 2 TRAVEL PICTURE 3 TRAVEL PICTURE 4 TRAVEL PICTURE 5 TRAVEL PICTURE 6 TRAVEL PICTURE 7 TRAVEL PICTURE 8 TRAVEL PICTURE 9 TRAVEL PICTURE 10 TRAVEL PICTURE 11 TRAVEL PICTURE 12 TRAVEL PICTURE 13 TRAVEL PICTURE 14 TRAVEL PICTURE 15