SUMMARY | PHOTO GALLERY | NEXT | PREVIOUS | | LEXICON

NATURE & GASTRONOMY

 

 

 

  Asoka (Polyalthia longifolia)

 

Thailand

The Asoka, a tree with the botanical name Polyalthia longifolia, which is also referred to as the False Asoka, to distinguish it from the true Asoka, which has the Latin designation Saraca indica (fig.).

LIST OF THAI BOTANICAL NAMES