PHOTO ALBUM | FESTIVALS | RELIGIOUS ITEMS | UTENSILS | TRANSPORTATION | DRESS

TRADITIONS & UTENSILS

       

 

Phenomena, Customs & Traditions

<< (1/8) >>

 

tamboon in temples

Lexicon

 

 

tamboon

Lexicon

 

samahti

Lexicon

 

phranommeua

Lexicon

 

thanaka (use)

Lexicon

 

kohm loy

Lexicon

 

 

mongkonlasut

Lexicon

 

sai sin in seubchatah ceremony

Lexicon

 

floating market

Lexicon

 

fruit carving

Lexicon

 

mendicant monks

Lexicon

 

 

rod nahm mon (pouring water)

Lexicon

 

rod nahm mon (sprinkling water)

Lexicon

 

krabi krabong

Lexicon

 

look seua

Lexicon

 

codhumbi (tuft of hair)

Lexicon

 

kle

Lexicon

 

 

molih

Lexicon

 

pomjuk

Lexicon

 

Akha topknot

Lexicon

 

pit thong

Lexicon

 

 

ordained trees

Lexicon

 

betel set offering

Lexicon

 

karaoke taxi

Lexicon

 

bintabaat

Lexicon

 

ram muay

Lexicon

 

 

phra khi mah bintabaat

Lexicon

 

 

tuft of hair with hill tribes

Lexicon

 

 

kaanchon kai (cock fighting)

Lexicon

kaanchon kai (cock fighting)

Lexicon

 
kaanchon kai (cock fighting)

Lexicon

 

 

Emerald Buddha's seasonal attire

Lexicon

thaksinahwat

Lexicon

 

 

fireballs of the naga

Lexicon

 

fireballs of the naga

Lexicon

 
silkworm breeding sticks for cocoons

Lexicon

 

 

song nahm phra

Lexicon

 

tamboon (releasing birds)

Lexicon

tamboon (releasing birds)

Lexicon

 

 

song nahm phra

Lexicon

satang (sai baht)

Lexicon

 

thod kathin

Lexicon

money tree

Lexicon

sih prajam wan (a colour per day)

Lexicon

 

 

hom pah

Lexicon

 

 
ordained trees

Lexicon

 

sea beann tossing game

Lexicon

 

phra prajam wan (North)

Lexicon

 

phra prajam wan (Hinduism)

Lexicon

 
phra prajam wan (East)

Lexicon

 

<<   >>
<< Prev. Part INDEX ALL THUMBNAIL PICTURES Next Part >>