PHOTO ALBUM | CUSTOMS | FESTIVALS | RELIGIOUS ITEMS | TRANSPORTATION | DRESS

TRADITIONS & UTENSILS

       

 

Utensils, Toys & Games

<< (1/8) >>

 

tattoo needle

Lexicon

 

Chinese abacus

Lexicon

 

opium scale

Lexicon

 

 

betel set

Lexicon

 

 

floating lantern

Lexicon

 

 

kradong

Lexicon

 

sugarcane press

Lexicon

 

moh fai

Lexicon

 

 

Akha swing

Lexicon

lohchingchah

Lexicon

kiyaw

Lexicon

 

pad bai lahn

Lexicon

coconut grinder

Lexicon

kheng (kanom jihb)

Lexicon

 

kreuang prung

Lexicon

 

 

din yipun

Lexicon

 

kohm loy (coloured)

Lexicon

 

 

tao tahn (brazier)

Lexicon

 

toke

Lexicon

 

ohng mangkon pottery

Lexicon

 

 

ohng mangkon pottery

Lexicon

 

shamuak

Lexicon

 

chonsae

Lexicon

 

kiyaw

Lexicon

 

 

huad (on a steam boiler)

Lexicon

 

 

Chinese dagger ax

Lexicon

 

Chinese dagger ax spear

Lexicon

 

 

rice paper

Lexicon

 

 

herbal compress

Lexicon

 

herbal compress

Lexicon

 

huad

Lexicon

 

 

pratad fai (firecrackers)

Lexicon

pratad fai (firecrackers)

Lexicon

mahk khum

Lexicon

 

 

bai jahk

Lexicon

 

krabuay (decoratively carved)

Lexicon

 

ple yuan (hammock)

Lexicon

ple yuan (hammock)

Lexicon

 
folding fan

Lexicon

 

 
kreuang prung

Lexicon

krabuay (coconut shell ladle)

Lexicon

 

 

kradong mon

Lexicon

krasuay (single reel)

Lexicon

ji dao

Lexicon

 

 

Heaven and Earth, Sun and Moon Sword

Lexicon

 

ji dao

Lexicon

 

nai (lah)

Lexicon

 

krasuay (flying shuttle)

Lexicon

 

krasuay (flying shuttle)

Lexicon

nai (lah)

Lexicon

 

<<   >>
<< Prev. Part INDEX ALL THUMBNAIL PICTURES Next Part >>