SUMMARY | PHOTO GALLERY | NEXT PICTURE | PREVIOUS PICTURE | | LEXICON | TH

RELIGION & MYTHOLOGY

  

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Thap Bat La Han  

 

The Eighteen Arahats (fig.), in Vietnam known as Thap Bat La Han (Thập Bát La Hán - fig.), alphabetically from top to bottom and from left to right: Ba Tieu (Ba Tiêu), Bo Dai (Bố Đại), Cu Bat (Cử Bát), Hang Long (Hàng Long), Khai Tam (Khai Tâm), Khanh Hy (Khánh Hỷ), Khan Mon (Khán Môn), Khoai Nhi (Khoái Nhĩ), Ky Tuong (Kỵ Tượng), Phuc Ho (Phục Hổ), Qua Giang (Quá Giang), Thac Thap (Thác Tháp), Tham Thu (Thám Thủ), Tieu Su (Tiếu Sư), Tinh Toa (Tĩnh Tọa), Toa Loc (Tọa Lộc), Tram Tu (Trầm Tư), and Truong Mi (Trường Mi).

See also PANORAMA PICTURES and EIGHT IMMORTALS WITH MOUNTS.

16°06'02.0"N 108°16'40.6"E