PHOTO ALBUM | ARCHITECTURAL FEATURES | SYMBOLS & SIGNS

ARCHITECTURE & ICONOGRAPHY

       

 

Iconographic Styles, Attributes & Marks

<< (1/6) >>

 

Chaiya style

Lexicon

 

 

vajrasana

Lexicon

 

 

buddha eye

Lexicon

 

dhammachakka with two deer

Lexicon

 

 

virasana

Lexicon

 

abhaya mudra

Lexicon

 

 

tahnbat lotus pedestal

Lexicon

 

ushnisha with rasmi (flame)

Lexicon

 

urna

Lexicon

 

ushnisha with lotus

Lexicon

 

 

pahng nahg prok

Lexicon

 

 

pahng tawaai naet

Lexicon

 

pahng hahm samut

Lexicon

 

pahng um baht

Lexicon

 

pahng samahti

Lexicon

 

pahng ram pung

Lexicon

 

 

dhammachakka mudra with wheel

Lexicon

 

bhumisparsa mudra

Lexicon

 

walking Buddha (Sukhothai)

Lexicon

 

pahng nahg prok with bhumisparsa

Lexicon

 

pahng kho fon

Lexicon

 

 

pahng hahm phra kaen jan

Lexicon

 

pahng prathap yeun

Lexicon

 

pahng plong kammatahn

Lexicon

 

pahng hahm yaht

Lexicon

 

Ganesha seated on Erawan

Lexicon

 

 

Umamahesvara

Lexicon

 

 

Sankha

Lexicon

 

Lan Na (art style)

Lexicon

 

 

yabyum

Lexicon

 

 

Phra Narai with a trident on Garuda

Lexicon

 

 

Eight Immortals with the Peaches of Immortality tree

Lexicon

 

Fat Chinese boy with lotus and goldfish

Lexicon

 

Anantasayin

Lexicon

gong bearer

Lexicon

 

 

pahng proht Supattha

Lexicon

 

 

pahng phayahkon

Lexicon

 
Cham (art style)

Lexicon

  
ruyi with Peaches of Immortality

Lexicon

 

yugu (Chinese fish drum)

Lexicon

 
archery in the past

Lexicon

 
dhammachakka in Dvaravati style

Lexicon

 

Buddha altar

Lexicon

 

 

Buddha image

Lexicon

 

bulls in art

Lexicon

 

combining the alms bowls

Lexicon

dhammachakka mudra

Lexicon

dado

Lexicon

 

<< INDEX ALL THUMBNAIL PICTURES >>